0

תנאי שימוש באתר

כללי

1.1     אתר מרשתת זה (“האתר“) מהווה פלטפורמה לרכישת ,תוספי תזונה, מזונות על, פיטריות ומוצרי פיטריות מסוימים על ידי ציבור הגולשים במרשתת מהחברה (כהגדרתה להלן). בעלת האתר ומפעילתו הינו חברת מיקוספרינג בע”מ, ח.פ. 516428067, שכתובתה משק 26 בית הלל (“החברה“).

 

1.2     “התנאים” פירושו תנאי השימוש באתר אלה, לרבות מדיניות הפרטיות בקשר עם האתר (ראו [לינק ישיר למדיניות הפרטיות]), אשר תהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים, כולם כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הוראות התנאים יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי המשתמש (כהגדרתו להלן) באתר ו/או בקשר לרכישות באמצעותו.

 

1.3     התנאים מהווים חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין החברה, לכל דבר ועניין. מובהר כי כניסה לאתר, גלישה באתר ו/או ביצוע פעולה באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי התנאים ידועים לו והסכמת המשתמש לתנאים וקבלתם כמחייבים. אם משתמש אינו מסכים לתנאי מהתנאים, הוא מתבקש לא לעשות שימוש כלשהו באתר. ויודגש, למשתמש לא יהיו תביעות, טענות ו/או דרישות, למעט בגין הפרת התנאים על ידי החברה.

 

1.4     לצורך התנאים, “משתמש” פירושו כל אדם הנכנס לאתר, גולש באתר ו/או העושה שימוש כלשהו באתר, לרבות ביצוע פעולה כלשהי באמצעות האתר. רק אדם (ולא חברה, תאגיד ו/או ישות מלאכותית כלשהי) בגיר (מעל גיל 18) שכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ללא אישור אפוטרופוס רשאי להיות משתמש; כל משתמש מצהיר כי הוא עומד בתנאים אלה.

 

1.5     כל רכישה באתר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי ו/או, ככל שהחברה תאשר כזה, אמצעי תשלום אחר בתוקף (ביחד, “אמצעיי התשלום“). משתמש המעוניין לבצע רכישות באמצעות האתר, מצהיר כי הנו בעל אמצעי תשלום בתוקף. המשתמש מתחייב כי כל רכישה באמצעות האתר תתבצע בהתאם לכללי החברה וספק אמצעי התשלום של אותו משתמש. המשתמש בלבד יהא אחראי לכל נזק כתוצאה מביטול חיובים באמצעי התשלום של אותו משתמש. בכפוף לדין הקוגנטי החל, החברה תהא רשאית לחייב את אמצעי התשלום של המשתמש בגין כל רכישה באמצעות האתר. החברה רשאית להפסיק שימוש באמצעיי תשלום כלשהם, לשנות את אמצעיי התשלום הזמינים באתר ולהחיל הסדרי תשלום שונים ביחס לאמצעיי תשלום כלשהם.

 

1.6     משתמש המעוניין לבצע רכישות באמצעות האתר ו/או המעוניין לקבל דיוור, מצהיר כי הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל.

 

1.7     בתנאים אלה, “תוכן” פירושו מידע, טקסטים, תגובות, משובים, תמונות, סרטונים, סימנים, ציורים, איורים, קבצי מוסיקה, קולות, מצגים גרפיים, אפינים, תוכנה וכל תכנים אחרים.

שונות

2.1     מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשנות את האתר, מבנה האתר, התכנים המוצגים בו, המוצרים המוצעים בו, כל חלק של מה מן האמור לעיל ו/או כל הקשור למה מן האמור לעיל ו/או להפסיק את פעילות האתר, כל פעילות בקשר אליו ו/או חלק כלשהו מהפעילויות לעיל, הכל מעת לעת, בכל עת וללא הודעה מראש.

 

2.2     החברה זכאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע, לחסום ו/או לשלול ממשתמש את הגישה לאתר ו/או הגלישה ו/או השימוש באתר, את אפשרות לבצע רכישות באתר ו/או זכויות בקשר עם מה מן האמור לעיל, ו/או לבטל הרשאות שנתנו, בכל מקרה – באופן מלא ו/או חלקי. החברה זכאית לבטל רכישות ו/או פעולות באתר, ממשתמש שהתנהגותו אינה הולמת, שאינו נוהג לפי התנאים ו/או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

 

2.3     המכירה של מוצרים באתר היא אישית למשתמש והוא מתחייב לא למוסרם, להעבירם ו/או למוכרם בדרך כלשהי. המשתמש לא יעביר, ישעבד, יאציל ו/או ימחה את התחייבויותיו ו/או זכויותיו ו/או חלק כלשהו ממה מן האמור לעיל.

 

2.4     התנאים ניתנים לשינוי, תוספת, עדכון ו/או ביטול על ידי החברה, מעת לעת, הכל בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובלא שתהא לחברה חובת הודעה ביחס לכך.

 

2.5     האמור בתנאים מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

2.6     כותרות הפרקים בתנאים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התנאים.

 

2.7     התנאים אינם גורעים במאומה מזכויות ו/או סעדים של החברה לפי דין ו/או לפי תנאים המפורטים במקומות אחרים באתר. סעדים ו/או זכויות הניתנות לחברה תחת התנאים (ו/או תנאים במקומות אחרים באתר) אינם גורעים מזכויות ו/או סעדים אחרים הניתנים לחברה תחת התנאים (ו/או תנאים במקומות אחרים באתר). ככל שיקבע על ידי בית משפט מוסמך כי הוראה בהסכם זה אינה תקפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות התנאים, ובלבד שהתנאים יפורשו באופן שנותן תוקף מירבי לכוונת ההוראה הלא תקפה, ככל שניתן לפי הדין החל.

 

2.8     תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה תהא חודש אחד (1) מהתרחש עילת התביעה.

 

2.9     כל זכויות ו/או הוראות לטובת החברה תחת התנאים ישרדו את סיום ו/או ביטול התנאים ו/או ההתקשרות עם המשתמש.

 

2.10    וויתור על זכות תחת התנאים לא יחשב לוויתור מתמשך או וויתור על זכויות אחרות. שתיקת החברה בנוגע להפרה של התנאים לא תיחשב לוויתור שלה בקשר עם ההפרה. התנהגות של החברה לא תיחשב להסכמה ו/או וויתור כלשהו של החברה ו/או לשינוי, תוספת ו/או ביטול של התנאים.

 

2.11   לבירורים, מידע נוסף והגשת תלונות, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת Info@mycospring.com או בטלפון 052-3992088, בימים א’-ה’ (שאינם ימי או ערבי חג) בין השעות 8:30-19:00 וביום ו’ וערבי חג בין השעות 8:30-13:00.

המוצרים המוצעים באתר

3.1     למעט אחריותה לאספקת המוצרים שירכוש משתמש לפי התנאים, לא תהא לחברה אחריות כלשהי, לרבות ביחס לאיכות וטיב מוצרים כלשהם ו/או בקשר עם השימוש באתר.

 

3.2     החברה אינה מתחייבת להעניק מוצרים כלשהם באופן רציף, שוטף או במהלך תקופה כלשהי ורשאית לשנותם, מעת לעת, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים המופיעים באתר, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

3.3     החברה אינה מתחייבת שהאתר יפעל באופן רציף ו/או ללא תקלות, הפסקות, טעויות ו/או הפרעות ו/או כי לא יגרמו נזקים למשתמשים וכיו”ב. למשתמש לא יהיו טענות כלשהן בקשר עם מה מן האמור לעיל. לחברה לא תהא אחרית כלשהי בקשר עם השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו.

 

3.4     החברה מספקת למשתמשים פלטפורמה לרכישת מוצרים באמצעות האתר. המוצרים אינם מהווים תרופות ו/או מוצרים רפואיים מסוג כלשהו ולא נועדו למנוע מחלה כלשהי ו/או לאבחן, לטפל ו/או לרפא. החברה אינה חברה רפואית ו/או מקצועית אחרת. אין בהפעלתו של האתר, בפעילות כלשהי בו ו/או בתוכן כלשהו בו כדי ליצור, להוות ו/או לכלול ייעוץ ו/או חוות דעת רפואית ו/או מקצועית אחרת. החברה אינה מקדמת ו/או ממליצה על תזונה שכוללת את המוצרים, טיפול תזונה באמצעות המוצרים ו/או טיפול רפואי ו/או אחר כלשהו. לא תהא לחברה אחריות כלשהי בקשר עם תזונה ו/או טיפול תזונה כלשהו. כל מידע ו/או תוכן באתר הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו עוסק ברפואה, אינו מכוון ואינו מתיימר להחליף ייעוץ, היוועצות ו/או חוות דעת מקצועית ו/או רפואית כלשהי, אינו רפואי ואינו ייעוץ רפואי (פרטני ו/או אחר), לא נועד לשמש כהוראה, הנחיה, המלצה ו/או עצה לשימוש, שינוי ו/או הפסקה של תרופה כלשהי ואין להשתמש בו ו/או להסתמך עליו לצורכי החלטות רפואיות, איבחון ו/או טיפול. כל משתמש מאשר כי לפני רכישה כלשהי באתר, הוא התייעץ ברופאו ורופאו אישור לו שימוש במוצרים הנרכשים באמצעות האתר ולחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם אי בהירות ו/או פרשנות לא נכונה של תקשורת כלשהי. המוצרים הנרכשים באמצעות האתר מיועדים לאנשים בריאים ולחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם השפעות המוצרים. בכל מקרה של בעיה רפואית כלשהי של משמתמש, עליו לפנות לרופאו.

תכנים

3.3     ככל שהאתר יאפשר למשתמש להעלות, לשלוח ו/או לפרסם בדרך כלשהי תוכן, תהא החברה רשאית לפסול, למנוע הזנת, להסיר ו/או שלא להעלות לאתר תוכן, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עלול לפגוע בשם החברה ו/או אדם ו/או גוף אחר ו/או ברגשות הציבור, הינו בעל אופי בוטה ו/או פוגעני באופן מיני ו/או אחר, עלול לגרום להפרת זכויות כלשהן ו/או לפגיעה בפרטיות, נוגד דין כלשהו ו/או את התנאים, אינו הולם, אינו חוקי ו/או כל טעם אחר. משתמש אשר העלה תכנים לאתר מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מעניק לחברה רישיון וזכות השימוש בתכנים (ללא תמורה ובאופן בלתי חוזר) ושהחברה תהא רשאית לעשות כל שימוש בתכנים, ללא צורך בקבלת הסכמה ו/או בתשלום תמורה כלשהי, ומאשר ומתחייב כי החברה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר, ללא כל הודעה למשתמש וללא תשלום כלשהו. זכויות החברה תחת המשפט הקודם תישמרנה ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע העלאת ו/או פרסום התכנים יהיו אלה חשופים לציבור, על כל המשתמע מכך וכי לקח זאת בחשבון. המשתמש מאשר כי לחברה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של החברה, ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר, ו/או פעולה כלשהי אחרת, אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של החברה. כל הזנת ו/או העלאת תכנים כפופים לתנאים וכן לתנאים נוספים כלשהם באותם חלקים באתר המאפשרים את העלאת תכנים אלה.

 

3.4     בעצם העלאת תוכן, המשתמש מאשר כי הוא בעל כל הזכויות בו או בעל הרשאה מתאימה כדין מבעל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום ואין מניעה, מגבלה ו/או איסור כלשהו להעלותו לאתר ו/או לפרסמו. החברה לא תישא באחריות לנזק כלשהו שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתוכן כלשהו ולא תהא לה אחריות כלשהי בקשר עם תוכן כלשהו. המשתמש מתחייב כי התכנים יהיו חוקיים וראויים, לא שיקריים, מטעים, מעליבים, פוגעניים ו/או מטרידים, אינם מכילים פורנוגרפיה ו/או פגיעה בצנעת הפרט ואינם מיועדים לשדל ו/או לעודד פעילות פלילית ו/או אסורה, הימורים, אלימות, הפליה ו/או גזענות והעלתם לא תפגע בפרטיות, בשם הטוב ו/או בזכויות הקניין הרוחני של אדם ו/או גוף כלשהו. המשתמש נושא באחריות ובחבות המלאים והבלעדיים בקשר עם התוכן ששלח, העלה, הציג ו/או פרסם, לרבות במסגרת השתתפות בצ’טים, העלאת בלוגים ו/או משלוח הודעות דוא”ל, ומתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק (לרבות הוצאות, כולל הוצאות משפטיות, ונזק למוניטין) בקשר עם מה מן האמור לעיל (לרבות אם מה מן האמור לעיל מפר זכויות קניין רוחני). המשתמש לא ישלח “דואר זבל” וכיו”ב באמצעות האתר.

 

3.5     משתמש לא יעלה, יעביר ו/או יפרסם תוכן שכולל וירוסי תוכנה ו/או קודי מחשב, תוכנות ו/או תיקיות פוגעניים וכיו”ב, לא ישבש בדרך כלשהי תשתיות, מערכות ו/או שרתים שקשורים לאתר ולא יפגע בדרך אחרת כלשהי באתר. משתמש לא יפגע, ישבש ו/או יזיק בדרך כלשהי לאפיני ביטחון של האתר או לאפינים המונעים או מגבילים שימוש או העתקה של תוכן או של האתר.

 

3.5     משתמש לא יפעיל ו/או ישתמש במערכת אוטומטית כלשהי, לרבות “רובוטים”, “מרגלים” ו”קוראים לא מקוונים”, אשר ישלחו יותר הודעות לשרתי החברה ממה שאדם יכול להפיק באופן סביר באמצעות דפדפן מרשתת רגיל. המשתמש לא יאסוף ו/או יאגור מידע פרטי, לרבות שמות חשבון וכתובות דוא”ל, מהאתר ולא ישתמש במערכות התקשורת של האתר לצורך מסחרי כלשהו. המשתמש ינקוט בכל האמצעים למניעת חשיפת פרטיו שהוא לא מעוניין בחשיפתם; לחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם פרטי משתמש אשר יועלו לחלקים הגלויים באתר ו/או שימוש כלשהו בפרטים אלה.

 

3.6     לחברה לא תהא אחריות ו/או חבות כלשהי, ולמשתמש לא תהא זכות, טענה ו/או דרישה כלשהי, בקשר עם התכנים באתר (לרבות אם הועלו על ידי משתמשים) ו/או טיבם, הכל לרבות אם התכנים פוגעניים, מגונים, מפרי זכויות, לא חוקיים וכיו”ב, ו/או טעויות, שגיאות, התאמות ו/או שינויים בקשר עם התכנים. החברה אינה מתחייבת כי התוכן באתר נכון, מדויק, מלא, אמין, זמין, מעודכן, נקי מרכיבים מזיקים (כגון ווירוסים ו/או סוסים טרוייניים) ו/או הולם את הציפיות והצרכים של המשתמש. שימוש בתוכן באתר נעשה על אחריות המשתמש וכל הסיכונים הכרוכים בכך על המשתמש. היה ומשתמש מזהה תוכן באתר כפוגעני, הוא מוזמן לדווח על כך לחברה והחברה תנהג בעניין, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

3.7     החברה רשאית לשנות כל תוכן באתר, לפי שיקול דעתה ובלא הודעה.

 

3.8     משתמש ישמש באתר באופן חוקי ולמטרות חוקיות בלבד. משתמש לא ישתמש באתר באופן שעלול לגרום פגיעה בתאר ו/או בתכנים המוצגים בו ו/או יפעל באופן שעלול להפריע ו/או לשבש את השימוש באתר על ידי משתמשים אחרים.

רכישת המוצרים באתר

4.1     האתר מיועד לאפשר פלטפורמה לרכישת ,תוספי תזונה, מזונות על, פיטריות ומוצרי פיטריות מסוימים מהחברה. החברה אינה מתחייבת כי מוצרים כלשהם שירכשו יהיו ממקור ספציפי. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ כדין ואינם כוללים דמי משלוח, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים, כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר טלפון סלולרי, פרטי אמצעי תשלום ופרטים נוספים בקשר עם הזמנת המוצרים. המשתמש מתחייב כי הפרטים שיקליד יהיו מלאים, נכונים ומדויקים. לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע לחדשות ולעדכונים בקשר עם האתר, ניוזלטרים, ובכפוף לקבלת הסכמת המשתמש, ככל הנדרש לפי הדין החל בישראל, בנוגע למבצעים, הנחות, הטבות, תוכן פרסומי וכיו”ב.

 

4.2     כל רכישה באתר מותנית בתשלום מראש. במעמד ביצוע ההזמנה תהא החברה רשאית לערוך בדיקה של פרטי אמצעי התשלום ולבקש מספק אמצעי התשלום אישור, והחברה רשאית להתנות אישור ההזמנה בבדיקה ו/או אישור כאמור. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין מחיר המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות אמצעי התשלום מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. כל הזמנה תהא לפי התנאים שיופיעו באותו חלק באתר אשר יציע את המוצר ולמשתמש לא תהא זכות כלשהי, למעט כמפורש בתנאי ההזמנה המתאימה כאמור ובכפוף להוראות התנאים.

 

4.3     אישור רישום ההזמנה אינו מהווה ראיה בדבר השלמת ו/או אישור הפעולה, העסקה ו/או ההזמנה ואין בה כדי לחייב את החברה. החברה תהא מחויבת לאספקת המוצרים המוזמנים רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה המתאימה, קבלת אישור מאת ספק אמצעי התשלום על ביצוע החיוב בידי החברה, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינו לבין החברה ובכפוף לשיקול דעת החברה, ואישור ההזמנה בכתב על ידי החברה למשתמש. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה. מובהר כי החברה רשאית לבטל כל הזמנה, אשר לא הושלמה במלואה ו/או תהליך ההזמנה לגביה לא הושלם במלואו, לפי שיקול דעת החברה. החברה רשאית אף לסרב להזמנה או לבטלה, היה ולפי שיקול דעתה אינה יכולה לספקו (אף אם באתר מוצג אחרת באותה עת מסיבה כלשהי), למשל בהיעדר המלאים המתאימים במועדים הרלבנטיים, ו/או היה וישנם טעויות ו/או שיבושים בתיאור, מחיר ו/או פרטים אחרים בקשר עם המוצרים. הודעת סירוב או ביטול תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש, והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, על טענה כלשהי כנגד החברה. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להגביל, למנוע ו/או לחסום את האפשרות להזמין מוצרים באתר ו/או רכישות, לרבות בהקשר של משתמש שכבר ביצע רכישות דרך האתר ו/או שמנצל את האתר ו/או המוצרים באופן בלתי סביר ו/או לרעה ו/או שיש בהקשר שלו חשש להפרת התנאים ו/או הדין ו/או לפגיעה בבטיחות האתר.

 

4.4     כל התשלומים לחברה יתבצעו בשקלים חדשים.

 

4.5     על מנת לבצע רכישה באתר, המשתמש עשוי להתבקש לפתוח חשבון באתר. המשתמש לא ישתמש בחשבונו של אחר. המשתמש בלבד אחראי לפעילות בחשבונו  ולשמירת הסיסמא שלו. המשתמש בלבד אחראי לשימוש (לרבות על ידי מי שאינו מורשה לכך) כלשהו בחשבונו, סיסמתו ו/או כל נזק ו/או הפסד שיגרם כתוצאה מכך.

 

4.6     כדי שהמוצרים יסופקו למשתמש והחברה תוכל לספקם, על המשתמש למסור פרטים מלאים ומדויקים בהזמנה.

אספקת המוצרים ומועדי אספקה

5.1     המוצרים נשוא ההזמנות באתר הינם לאספקה במדינת ישראל (במקומות שאינם מוגבלים לגישה ביטחונית) בלבד. החברה אינה מתחייבת כי אספקה תהא אפשרית בכל מקום שעומד בתנאי המשפט הקודם.

5.2     לחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם המוצרים המוזמנים, אספקתם ו/או התנאים, ככל שהפרה כלשהי קשורה עם כוח עליון ו/או גורם שאינו בשליטת החברה, לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום, אירועים ביטחוניים, תקלות מחשב, תקלות טלפוניות, תקלות תקשורת, הצפות, נזקי טבע, שביתות, סכסוכי עבודה, חבלות ו/או תאונות (“כוח עליון“).

5.3     החברה רשאית להתנות אספקת מוצרים בהצגת תעודת הזהות של המשתמש, מספר אישור ההזמנה ואמצעי זיהוי נוספים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

5.4     החברה תהא רשאית, בכל עת, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם ו/או להעניק הנחות, הטבות, מבצעים וכיו”ב (ביחד, “מבצעים“), לרבות כאלה שמיוחדים למשתמשים שהינם ברשימת הדיוור של האתר, אשר יותנו בהיותם משתמשים כאמור, ו/או לשנות, לבטל, לסיים ו/או להפסיק הנחות, הטבות, מבצעים וכיו”ב. מבצע יחולו רק על רכישות שהושלמו טרם ביטולו, הפסקתו, שינויו ו/או סיומו ולא תהיה למשתמש זכות, טענה ו/או דרישה כלשהי בקשר עם כך. למעט ככל שמצוין באתר אחרת, אין כפל מבצעים. לצורך זיהוי משתמש ברשימת הדיוור, תהא החברה רשאית לדרוש מהמשתמש למלא פרטים, כגון תעודת זהות, כתובת דוא”ל, מספר טלפון סלולרי ו/או קוד שיישלח אליו. החברה ו/או האתר יהיו רשאים להסיר משתמש מרשימת הדיוור ו/או לא לאשר לו להצטרף אליה בכל מקרה של חשש לניצול, מניפולציה ו/או שימוש בלתי סביר באתר.

5.5     המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל מקום אליו יבקש את אספקת המוצרים הינו מקום מטוח שהגישה אליו קלה, נוחה ובטוחה.

5.6     החברה אחראית על טווח אספקה של 5 ימי עבודה מרגע ההזמנה. החברה רשאית לערוך את זמני אספקת המוצרים באמצעות חברות שליחויות, שאז תהא האספקה כפופה אף לתנאי האספקה של אותן חברות שליחויות ולכיסוי הגיאוגרפי שלהן.

5.7     היה ובעת אספקת המשלוח לא יהיה המשתמש נוכח במקום האספקה תהא החברה רשאית למסור את המוצרים למי שיהיה נוכח במקום באותה עת או, אם איש אינו נוכח, להשאירו בסמוך לכניסה למקום האספקה. החברה לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם אובדן, קלקול, שבר, נזק ו/או ליקוי שיתרחשו בגין האספקה לפי המשפט הקודם וכל האחריות לכך תהא על המשתמש.

5.8     אריזת המוצרים תהא סבירה, לפי שיקול דעת החברה.

5.9     בסמוך לאחר אספקת המוצרים, עליכם לבדוק אותם היטב.

ביטול עסקה על ידי משתמש ותנאי החזרה

6.1     משתמש לא יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באתר. היה ועל אף האמור, למשתמש זכות ביטול עסקה לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, 1981 (“חוק הגנת הצרכן“) הקוגנטיות, יהיה עליו לעמוד בכל התנאים שמעמיד חוק הכנת הצרכן והדין לביטול וכן לכל תנאים אחרים בעניין שתקבע החברה מכת לעת, לפי שיקול דעתה; החזר כספי (ככל שהמשתמש כבר שילם על העסקה המבוטלת והחברה מחויבת להחזר כספי בעקבות הביטול לפי הוראות חוק הגנת הצרכן הקוגנטיות) במקרה של ביטול עסקה כאמור יבוצע בדרך שתבחר החברה, לפי שיקולה, בכפוף לניכוי דמי ביטול בשיעור הגבוה ביותר המותר לחברה לפי דין ולכך שלא יהיה החזר של דמי משלוח כלשהם.

6.2     התחייבויות החברה תחת סעיף 6.1 יחולו ככל שחוק הגנת הצרכן, מחייב אותה בכך קוגנטית בלבד. ככל שחוק הגנת הצרכן יטיב עם החברה או יאפשר להיטיב עם החברה בקשר עם סעיף 6.1 לעיל, יחולו ההוראות המיטיבות עם החברה.

6.3    במידה והמשתמש מעוניין להחזיר את המוצר, יהיה הדבר אפשרי בטווח של 24 שעות מרגע האספקה ובתנאי שהמוצר אטום ונמצא במצבו המקורי.

ביטול עסקה על ידי החברה

החברה רשאית בכל עת (לרבות לאחר אישור ההזמנה ו/או החיוב בגינה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם יתברר כי אין לחברה את המלאי או המשאבים הדרושים לצורך ביצוע השירות המוזמן; אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש; בכל מקרה של מעשה או מחדל שלא בהתאם לתנאים; המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר  בהקשר כלשהו פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה, במי מטעמה, באתר, בפעילותו התקינה ו/או בצד שלישי כלשהו; אם החברה חוששת כי המשתמש אינו מזמין את המוצרים עבור עצמו ו/או סוחר בהם; כל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון, אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את השירותים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. החברה לא תהא אחראית לנזקים כלשהם בקשר עם ביטול כאמור, לרבות בגין רכישת המוצרים במחיר יקר יותר מצד שלישי.

קניין רוחני, מידע ופרטיות

8.1     כל זכויות הקניין הרוחני ו/או הזכויות הדומות להן, לרבות כל זכויות לתוכנה, בקשר עם האתר ו/או מסמכים, סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות, הסודות המסחריים וכיו”ב, בקשר עם האתר ו/או שמופיעים בו, לרבות כל תכנים בו, מידע ומסמכים שמופיעים בו, איפינים בו, קוד המקור שלו, פרטי הפעלתו, עיצובו, בסיסי הנתונים בו, רשימות, תיאורים, נתונים ופרטים שמופיעים בו, אייקונים (icons) ותצוגות המופיעים באתר, גרפיקה, הצגה מילולית, סימני מסחר ולוגואים באתר, הינם רכושה (או לספקי הרשיונות שלה) בלבד ואין לעשות בהם שימוש כלשהו בלא אישורה של החברה בכתב ומראש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לאסוף, להעביר, לפרסם, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לאחסן, לעבד, לפתח, ליצור נגזרות של, למכור, לשווק, להציג, לשדר, ו/או לתרגם, בדרך כלשהי, איזה מהפריטים לעיל ו/או תוכן באתר ו/או שהתקבל ו/או שניתן לדלות באמצעותו, בלא אישור מפורש מחברה בכתב ומראש. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ו/או כיו”ב, אין לקשר לעמודים המצויים בתוכו, ואין להציג את האתר (ו/או חלק כלשהו ממנו) בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא באישור מפורש מהחברה בכתב ומראש. השם של החברה, סימני המסחר שלה ו/או בשימושה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וכיו”ב הם כולם רכושה של החברה בלבד ורק לה מותר להשתמש, להתיר בהם שימוש, להציג ו/או לערוך אותם. המתשמש אינו רשאי להעתיק, להתשמש ו/או לנקוט בפעולה אחרת כלשהי בקשר עם סימני המסחר המופיעים באתר. אין בהצגת ו/או בהכללת תכנים באתר או באתר שיש אליו קישור באתר כמתן זכויות ו/או רשות כלשהן למשתמש בקשר עם אותם תכנים.

 

8.2     האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או פריטים אחרים (“האתרים האחרים“), לרבות באמצעות פרסומת, תמונות ו/או מידע. למען הסר ספק, לחברה לא תהיה אחריות כלשהי, והחברה לא מציגה מצג כלשהו, בקשר עם האתרים האחרים, שירותיהם, מוצריהם ו/או תכנים כלשהם בהם, ו/או החוקיות, המוסריות, העדכניות ו/או האמינות של מה מן האמור לעיל ו/או השימוש במה מן האמור לעיל. החברה אינה מחוייבת לבקר ו/או לבדוק בדרך כלשהי את האתרים האחרים. אין בהכללת קישור לאתרים האחרים משום הסכמה, אישור, המלצה, העדפה ו/או עידוד כלשהו לאתרים האחרים ו/או תוכן כלשהם בהם. הגלישה ו/או השימוש באתרים האחרים הינם על אחריותו של המשתמש בלבד. המשתמש לא ישתמש באתר לצורך יצירת קישורים לאתרים ו/או פריטים המכילים תכנים לא חוקיים, לא הולמים ו/או אסורים ו/או שעלולים לפגוע ברגשות הציבור, טוהר המידות ו/או ערכי מוסר ו/או אתרים פורנוגרפיים, אתרי פורנוגרפיים ו/או אתרים המכילים דברי בלע ו/או הסתה החברה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר ו/או לשנות כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 

8.3     יתכן שהאתר כולל ו/או מאפשר גישה לתוכן של צדדים שלישיים ו/או המשתמשים (סעיף 8.3 זה, ביחד, “הצדדים השלישיים“). לחברה (וכן לנותני השירותים שלה ו/או לצדדים השלישיים) לא תהיה אחריות כלשהי בקשר עם התכנים האלה, נכונותם, עדכניותם, שלמותם ו/או השימוש בהם. כל פרסום מסחרי, ישיר או עקיף, על ידי צד שלישי כפוף לאישור מראש ובכתב של החברה. כל האחריות בקשר עם פרסום כאמור, התכנים שלו ו/או להתקשרות כלשהי בין משתמש לבין המפרסם תהא של הצד השלישי המפרסם ולחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם מה מן האמור לעיל. החברה לא תיחשב למעורבת ו/או לצד בהתקשרות בין מפרסם כלשהו לבין משתמש כלשהו. לחברה לא תהא אחריות כלשהי לפעילויות ו/או מעשים של צדדים שלישיים תוך שימוש באתר (למשל שימוש במידע בנתונים שחשפו המשתמשים באתר ו/או ארגון מפגשים באמצעות האתר). החברה אינה מתחייבת לבדוק את הפירסומים באתר, מהימנותם, אמינותם ו/או עדכנויותם ו/או את תנאי ו/או תוכן המבצעים המוצעים על ידי המפרסמים. אין בהכללת פירסום באתר משום המלצה לרכוש טת המוצאים ו/או השירוךים נשוא הפירסומים. ייתכן שבמסגרת האתר תתקיים פעילות רשת חברתית, מפגשים, קבוצות, קהילות, פורומים, צ’טים ו/או שיתוף תכנים. לחברה לא תהא אחריות ו/או חבות כלשהי בקשר עם התכנים בפעילויות אלה (אשר תהא על המתשמש המזין בלבד).

 

8.4     פרטיות המשתמשים חשובה ביותר לחברה והחברה מכבדת אותה. החברה מחויבת לנקוט באמצעים מקובלים להגנת פרטיות המשתמשים ומודעת לצורך שלהם בהגנה וניהול של פרטיותם, בנוגע לשימושם באתר. אף על פי כן, החברה לא יכולה להבטיח פרטיות מלאה ו/או שלא יהיו חדירות לאתר ו/או לשרתי ו/או מחשבי החברה ו/או המשתמשים ו/או הפרעות ו/או שיבושים בפעילות האתר ו/או בקשר עם המידע בו ו/או חשיפות מידע. על אף כל הוראה אחרת, לא תהא החברה אחריות בקשר עם הפרות סודיות ו/או פרטיות, למעט הפרת פרטיות ככל שתינבע מזדון של החברה. ככל שתהיה חדירה למערכות החברה ו/או לאתר ו/או אדם, יחשף מידע בנסיבות שלא בשליטת החברה ו/או גוף כלשהו יקבל לרשותו מידע מהאתר, לחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם כך ו/או שימוש במידע כאמור, וכל משתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר למה מן האמור לעיל.

 

8.5     החברה רשאית להשתמש, לרבות באמצעות ספקיה, במידע שמשתמש יספק לה (לרבות מידע פרטי) לשיפור האתר ושירותי החברה עבור המשתמש ובכלל, להתאים את האתר לצרכיו והעדפותיו האישיים של המשתמש, לביצוע ניתוחים סטטיסטיים, כדי ליצור קשר עמו, לזיהוי ו/או אימות גישתו לאתר ו/או בקשר עם התשלומים שלו לחברה. כמו כן, החברה תהא רשאית להשתמש במידע שמשתמש יספק לה (לרבות מידע פרטי), לשנותו, לפרסמו, לגלותו ולהפיצו בקשר עם האתר, לצורך תפעול, שיפור ו/או ביצוע האתר ו/או מוצרי ו/או שירותי החברה ו/או רכישת החברה ו/או שיתוף פעולה בין החברה לבין צד שלישי כלשהו (לרבות לאותו צד שלישי, לצורך הצעות שיש להם עבור משתמשים), לשם שמירת קשר עם המשתמשים, לשם הספקת המוצרים לרוכשיהם דרך האתר, למטרות שיווק ו/או קידום מכירות, לטובת בדיקות של תלנות משתמשים ו/או בדיקות פנימיות ו/או לצרכים סטטיסטיים.

8.6     החברה תהא רשאית לקרוא, לשמור, לגלות ו/או לגשת לכל מידע, לרבות כזה שמשתמש יספק לה, כפי שהיא תאמין באופן סביר שנדרש כדי (א) למלא אחר הדין החל ו/או סטנדרטים משפטיים מקובלים, הנדרש בהליך משפטי, בקשה מרשות וכיו”ב; (ב) לאכוף את התנאים, לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות שלהם, ולמממש את זכויות החברה; (ג) לזהות, למנוע ו/או לטפל בתרמית, נזק ו/או נושאי ביטחון ו/או טכניים; (ד) לטפל בפניות משתמשים; ו/או (ה) להגן על זכויות, נכסים ו/או בטיחות של החברה, האתר, המשתמשים ו/או הציבור. יתר על כן, היה ויטען כי משתמש יעשה שימוש באתר שפוגע בצד שלישי ו/או מפר זכויות צד שלישי ו/או דין כלשהו, תהא החברה רשאית לגלות כל מידע של המשתמש ו/או לבצע כל פעולה אחרת. לחברה לא תהא אחריות בקשר עם מדיניות ו/או הפרות פרטיות על ידי צדדים שלישיים.

8.7     האתר עשוי לעשות שימוש בטכנולוגיות איתור, למשל לאיסוף מידע על הפעילות באתר ו/או כדי להיזכר במידע שמשתמש נתן בעבר, וכן בצדדים שלישיים – כדי להציג או להעלות פרסומות ולחקור ולמדוד את יעילות הפרסומות. לחברה לא תהא אחריות בקשר עם מדיניות פרטיות של צדדים שלישיים ו/או הפרות פרטיות על ידי צדדים שלישיים.

אחריות

9.1     האתר, לרבות התוכן בו, מונגשים כפי שהם, בלא מצגים ו/או אחריות כלשהי מצד החברה, לרבות בדבר זמינותם, איכותם, התאמתם, הבעלות בהם ו/או היותם נקיים מבאגים, הפרות ביטחון, מתקפות וירוסים וכיו”ב.


9.2     לא תהא לחברה אחריות כלשהי בקשר עם תקלות במרשתת, תקשורת איטית, עומסים וכיו”ב, בטחון מידע כלשהו שמשתמש יספק ו/או פעולות באתר, פעולה ו/או מחדל של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, סכסוך בין משתמשים (אף שהחברה תהא רשאית לנתר סכסוך כזה), נזקים עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים ו/או עונשיים, לרבות אובדן רווחים, שם טוב ו/או מוניטין ו/או נזק כלשהו למחשב ו/או ציוד כלשהו של המתשמש בקשר עם שימוש באתר.


9.3     לא תהא לחברה אחריות כלשהי, למעט אחריות לאספקת המוצרים המוזמנים לפי התנאים, בהתאם לדין החל (ככל שלא ניתן להתנות עליו). היה ומוצר שהזמנתם לא סופק שלא באשמה כלשהי של המשתמש, עליכם לדווח על המקרה לשירות הלקוחות של החברה בהקדם. היה והחברה תמצא כי אכן לא סופקו המוצרים כאמור, החברה תדאג לאספקת המוצרים בלא חיוב נוסף; האמור יהווה את אחריות החברה הבלעדית בקשר על מוצרים כלשהם ו/או אספקתם.


9.3     אחריותה המצטברת של החברה כלפי משתמש תחת עילה משפטית כלשהי לא תעלה על הסכום הכולל שהמשמש שילם לחברה בפועל במשך שש (6) החודשים שלפני התרחש האירוע שמהווה את עילת תביעתו. בנוסף, אחריות החברה כלפי משתמש תחת עילה משפטית כלשהי בקשר עם מוצר כלשהו שהזמין לא תעלה על הסכום ששילם לחברה בגינו בפועל.


9.4     משתמש ישפה את החברה בגין כל נזקים, לרבות שכ”ט עורכי דין, הוצאות אחרות והפסדים, שיגרמו לחברה בקשר עם שימושו של אותו משתמש באתר ו/או הפרה של התנאים.

דין ושיפוט

הדין החל על ו/או בקשר עם התנאים, האתר, השימוש בו ו/או רכישת מוצרים באמצעותו ו/או כל פעולה ו/או סכסוך בקשר עם מה מן המאור לעיל הוא הדין הישראלי בלבד (בלא כללי ברירת הדין בו). הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התנאים, האתר, השימוש בו ו/או רכישת מוצרים באמצעותו ו/או אספקתם, תהא לבתי המשפט בתל אביב-יפו, ישראל, בלבד.

צרו קשר